start
 
             
  Helmzier          
1            
back

Helmzier 1
offener Flug

 
Helmzier 1b

geschlossener Flug, Seitenansicht

 
 
             
back
Helmzier 1.1
offener Flug

 
Helmzier 1.1b
geschlossener Flug, Seitenansicht

 
 
             
back
Helmzier 1.2
offener Flug

 
Helmzier 1.2b

geschlossener Flug, Seitenansicht

 
 
             
back
Helmzier 1.3
offener Flug

 
Helmzier 1.3b
geschlossener Flug, Seitenansicht

 
 
             
back
Helmzier 1.4
offener Flug

 
Helmzier 1.4b
geschlossener Flug, Seitenansicht

 
 
             
back
Helmzier 1.5
offener Flug

 
Helmzier 1.5b
geschlossener Flug, Seitenansicht


 
 
             
 
Helmzier 1.6
offener Flug

 
Helmzier 1.6b
geschlossener Flug, Seitenansicht

     
2            
back

Helmzier 2
Straussenfedern


 
Helmzier 2b
Straussenfedern, Seitenansicht

   
 
             
back
Helmzier 2.1
Straussenfedern


 
Helmzier 2.1b
Straussenfedern, Seitenansicht


   
 
             
back
Helmzier 2.2
Straussenfedern


 
Helmzier 2.2b
Straussenfedern, Seitenansicht

   
 
             
back
Helmzier 2.3
Straussenfedern


 
Helmzier 2.3b
Straussenfedern, Seitenansicht

   
 
3            
back

Helmzier 3
Büffelhörner


 
Helmzier 3b
Büffelhörner, Seitenansicht


 
 
 
             
back
Helmzier 3.1
Büffelhörner


 
Helmzier 3.1b
Büffelhörner, Seitenansicht 
 
 
             
back
Helmzier 3.2

Büffelhörner

 
Helmzier 3.2b
Büffelhörner, Seitenansicht 


 
 
             
back
Helmzier 3.3

Büffelhörner

 
Helmzier 3.3b
Büffelhörner, Seitenansicht 


 
 
             
 
Helmzier 3.4
Büffelhörner mit aussenliegenden
Kämmen
 
 Helmzier 3.5
Büffelhörner mit aussenliegenden
Kämmen
     
4            
back

Helmzier 4

Hirschgeweih

 
Helmzier 4b
Hirschgeweih, Seitenansicht 


 
 
             
back
Helmzier 4.1

Hirschgeweih

 
Helmzier 4.1b
Hirschgeweih, Seitenansicht 


 
 
55            
back

Helmzier 5

Schirmbrett


 
Helmzier 5a
Schirmbrett mit Pfauenspiegeln


 
Helmzier 5b
Schirmbrett mit Lilien

 
             
back
Helmzier 5c

Schirmbrett mit Sternen

 
Helmzier 5d
Schirmbrett mit Blätter

 
Helmzier 5e

Schirmbrett mit Metallspitzen

 
             
back
Helmzier 5f
Schirmbrett mit Pfauenspiegel

         
66            
back

Helmzier 6

Hut

 
Helmzier 6a
Hut

 
Helmzier 6b

Hut

 
             
back
Helmzier 6c

Hut

 
Helmzier 6d
Hut, Seitenansicht

 
 
77            
back

Helmzier 7

Mannesrumpf
 
Helmzier 7a

Mannesrumpf
 
Helmzier 7b

Mannesrumpf
 
             
back
Helmzier 7c

Mannesrumpf

 
Helmzier 7d

Mannesrumpf

 
Helmzier 7e

Mannesrumpf
 
             
back
Helmzier 7f

Mannesrumpf
 
Helmzier 7g
Mannesrumpf

 
Helmzier 7h
Mannesrumpf

 
5            
back
Helmzier 7i

Mannesrumpf

 
Helmzier 7k
Mannesrumpf

 
Helmzier 7l
Mannesrumpf

 
             
back
Helmzier 7m

Mannesrumpf

 
Helmzier 7n
Mannesrumpf

 
Helmzier 7o
Mannesrumpf
 
             
back
Helmzier 7p

Mannesrumpf

 
Helmzier 7q
Mannesrumpf

 
Helmzier 7r
Mannesrumpf


 
back            
 
Helmzier 7s
Mannesrumpf

 
Helmzier 7t
Mannesrumpf

     
8            
back

Helmzier 8

Tier, Pferd/Einhorn, Seitenansicht

 
Helmzier 8a

Tier, Pferd, Seitenansicht

 
Helmzier 8b
Tier, Löwe

 
             
back
Helmzier 8c

Tier, Löwe Seitenansicht

 
Helmzier 8d

Tier, Löwe, Seitenansicht

 
Helmzier 8e

Tier, Schaf, Seitenansicht


 
6            
back
Helmzier 8f
Tier, Hirsch, Seitenansicht

 
Helmzier 8g
Tier, Adler, Seitenansicht

 
Helmzier 8h
Tier, Adler, Seitenansicht

 
             
back
Helmzier 8i
Tier, Hund, Seitenansicht

 
Helmzier 8j
Tier, Hahn, Seitenansicht

 
Helmzier 8k
Tier, Bär, Seitenansicht

 
             
back
Helmzier 8l
Tier, Stier, Seitenansicht

 
Helmzier 8m
Tier, Krebs

 
Helmzier 8n
Tier, Storch, Seitenansicht

 
             
back
Helmzier 8o
Tier, Uhu

 
Helmzier 8p
Tier, Uhu

 
Helmzier 8q
Tier, Fuchs, Seitenansicht

 
Arm            
back

Helmzier 9
Turm

 
Helmzier 10
Arm

 
Helmzier 10a

Arm

 
11            
back

Helmzier 11
Flaggen

 
Helmzier 11a
Flaggen

 
Helmzier 11b
Flaggen

 
             
back
Helmzier 11c
Flaggen

 
Helmzier 11d
Flaggen


 
 
D            
back

Helmzier 12
Diverses / Rebstock

 
Helmzier 13
Diverses / Äxte